RPO WZ

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w walce z COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na zakup:

– 4 nowych ambulansów

– 7 respiratorów

– 7 defibrylatorów

– 7 ssaków automatycznych

– 7 pomp infuzyjnych

– 7 urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej

– środków i urządzeń do dezynfekcji

– środków ochrony indywidualnej

oraz na wynagrodzenia dla personelu medycznego walczącego bezpośrednio z COVID-19.

Umowa na realizację projektu, RPZP.07.07.00-32-N016/20-00, została podpisania 26.10.2020r. Dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzi z następujących źródeł:

a)       ze środków europejskich w kwocie 4.250.000,00 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b)      ze środków dotacji celowej w kwocie 750.000,00 zł

Cel główny projektu to: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.20202 do 31.12.20202 poprzez doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w ambulanse, sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu. W odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego zaplanowane w ramach projektu działania (jak zakup ambulansów, sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i wsparcie finansowe pracowników) wynikają z aktualnej sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2. Zaplanowane działania pozwolą na uzyskanie pożądanej jakości infrastruktury medycznej pod kątem bezpiecznego transportu pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i optymalnego poziomu zabezpieczenia personelu medycznego w trakcie realizowanych na ich rzecz procesów medycznych. Wszystkie przewidziane do zakupu wyroby medyczne oraz sprzęt będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Cele szczegółowe zakładane do osiągnięcia w trakcie trwania projektu określono jako:

– poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury WSPR wykorzystywanej w procesie udzielania świadczeń medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego;

– zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez inwestycję w środki i urządzenia do dezynfekcji zespołów ratownictwa medycznego.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w walce z COVID-19 – część II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.120.000,00 zł.

Umowa na realizację projektu, RPZP.07.07.00-32-N003/21-00, została podpisania 17.03.2021r. Dofinansowanie w kwocie 1.120.000,00 zł pochodzi z następujących źródeł:

  1. ze środków europejskich w kwocie 952.000,00 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. ze środków dotacji celowej w kwocie 168.000,00 zł

Tytuł Projektu Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w walce z COVID -19 – część II

Oś Priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

Numer i nazwa Celu Tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Numer naboru RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21

Kategoria interwencji: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Typ projektu – Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Cel główny projektu to: Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2021.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu