POISS

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.983.870,95 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na zakup:

– 5 nowych ambulansów oraz

– środków ochrony indywidualnej – odzieży wielokrotnego użytku

Umowa na realizację projektu, POIS.09.01.00-00-0376/20-00/416/2020/654, została podpisania 10 grudnia 2020r. Projekt trwa do 31.03.2021r.

Cele projektu określono jako:

  1. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – CV 29 – 2.983.870,95 zł
  2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – CV 12 – 1 podmiot
  3. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) – 5 ambulansów
  4. Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1) – 458.870,95
  5. Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) – 2760 sztuk

 

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu