POIiŚ

Logosy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.983.870,95 zł.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na zakup:

– 5 nowych ambulansów oraz

– środków ochrony indywidualnej – odzieży wielokrotnego użytku

Umowa na realizację projektu, POIS.09.01.00-00-0376/20-00/416/2020/654, została podpisania 10 grudnia 2020r. Projekt trwa do 31.03.2021r.

Cele projektu określono jako:

 1. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – CV 29 – 2.983.870,95 zł
 2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – CV 12 – 1 podmiot
 3. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) – 5 ambulansów
 4. Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1) – 458.870,95
 5. Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) – 2760 sztuk

 

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 KLAUZULA INFORMACYJNA

PROJEKT „DOPOSAŻENIE WSPR W SZCZECINIE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2 – CZĘŚĆ II”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w ramach projektu „Doposażenie WSPR w Szczecinie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – część II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.200.000,00 PLN

 • Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 85% dofinansowania wynoszą: 4.420.000,00 PLN
 • Środki z dotacji celowej stanowią 15% dofinansowania i wynoszą: 780.000,00 PLN

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na zakup:

– 10 nowych ambulansów wraz z wyposażeniem

– środków ochrony indywidualnej – maseczki i kombinezony

Umowa na realizację projektu, POIS.09.01.00-00-0417/21-00/416/2021/168, została podpisania 23.04.2021r.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia:

 1. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19  (CV 29) 5 200 000 PLN
 2. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) 10 szt.
 3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych 1
 4. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19  (CV 12) 1
 5. Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) 19 847 szt.
 6. Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1) 198 000 PLN
Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu