Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WSPR Szczecin.

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2023

Data sporządzenia deklaracji

 • Data aktualizacji oświadczenia: 30.03.2023
 • Data aktualizacji oświadczenia: 30.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak alternatyw tekstowych dla niektórych elementów graficznych.
 • brak napisów rozszerzonych (na żywo) oraz transkrypcji podstronie Stream z Duńskiej ze względu na specyfikę treści.
 • dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są w formatach z ograniczeniem w edycji treści.
 • archiwalne aktualności mogą być częściowo niedostępne względu ich datę publikacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2023
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Wisedigital.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Sekretariat WSPR.

E-mail: sekretariat@999.szczecin.pl

Telefon: 91 888 42 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wróć do szybkiego dostępu
Wróć do szybkiego dostępu